Hanza

20 tekstów – auto­rem jest Hanza.

Jes­tem stu­den­tem i nic co nieludzkie nie jest mi obce 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 maja 2013, 19:55

GoścIn­ność. To nie przy­padek że wiąże się z przyjęciem gościa, z całą je­go innością. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 lutego 2013, 23:17

Nie masz co ro­bić? Zrób formata! 

myśl • 9 października 2012, 15:04

Tyl­ko dzięki małym kro­kom od­no­simy wiel­kie suk­ce­sy ;) 

myśl
zebrała 23 fiszki • 2 grudnia 2010, 19:11

Tonę w morzu pop­kultu­ry bo tak mało dziś war­tościowych indywidualizmów. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 listopada 2010, 22:20

Cza­sami mniej znaczy więcej 

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 marca 2010, 20:20

I ogarnęła mnie niez­mie­rzo­na pus­tka, cza­sop­rzes­trzen­na, egzys­ten­cjal­na dziura pochłaniająca każdą chwilę mo­jego życia. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 stycznia 2010, 19:34

War­tość człowieka nie ob­ra­zuje się w je­go ce­nie, ale w tym cze­go pot­ra­fi dokonać. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 stycznia 2010, 18:39

Każdy kiedyś marzył. Marze­nia prze­noszą nas do in­nej rzeczy­wis­tości, poz­wa­lają żyć choć przez chwilę w naszym małym ideal­nym świecie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 stycznia 2010, 22:25

Ile jes­teś w sta­nie zro­bić dla swo­jego przyjaciela?

Za ile osób skłon­ny jes­teś od­dać życie?

więc,

Ilu masz przyjaciół? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 stycznia 2010, 23:32
Hanza

Pisanie o czymś czego nie ma... o czymś niewytłumaczalnie niemożliwym... O szczerości i przyjaźni, miłości i bólu.

Zeszyty
  • Myśli – Myśli użyt­kowników, które szczególnie ut­kwiły mi w pa­mięci.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hanza

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność